Ga naar hoofdinhoud

Algemene Voorwaarden OPNIEUW! Vloeren

1. Definities

In deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna ook: “Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

Opnieuw! Vloeren: de besloten vennootschap Opnieuw Vloeren B.V., gevestigd te (9231GR) Surhuisterveen aan de Lauwersweg 4, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 85558737;

Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon aan wie Opnieuw! Vloeren producten levert of ter beschikking stelt, dan wel ten behoeve van wie Opnieuw! Vloeren diensten verricht, dan wel met wie Opnieuw! Vloeren een overeenkomst aangaat tot (ver)koop, respectievelijk van opdracht, of met wie Opnieuw! Vloeren in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst tot (ver)koop, respectievelijk van opdracht;

Overeenkomst: iedere overeenkomst tot (ver)koop en/of opdracht die tussen Opnieuw! Vloeren en Koper tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle  (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

Product(en): onder “producten” worden in deze algemene voorwaarden verstaan alle goederen, in het bijzonder gebruikte vloeren en vloerdelen (zoals tapijttegels), welke door Opnieuw! Vloeren aan Koper worden aangeboden op grond van een Overeenkomst, in het kader van dienstverlening of anderszins.

Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, die door of namens Opnieuw! Vloeren in verband met de Producten of anderszins worden verricht;

Order: iedere opdracht van Koper, in welke vorm dan ook.

2. Toepasselijkheid

2.1       Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, facturen, orders, leveringen, diensten, en overige activiteiten (en overige rechtshandelingen) van Opnieuw! Vloeren en op alle Overeenkomsten die door Opnieuw! Vloeren met Koper zullen worden gesloten.

2.2       De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde(n) van Koper wordt door Opnieuw! Vloeren uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3       Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

2.4       Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in het vorige lid wordt overeengekomen, geldt deze wijziging en/of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst.

2.5       Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Koper de toepasselijkheid van deze Voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

2.6       Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.7       Mocht enige bepaling van deze Voorwaarden niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen de overige algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

2.8       Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

3. Aanbiedingen

3.1       Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Opnieuw! Vloeren is eerst gebonden, doordat Opnieuw! Vloeren een opdracht/bestelling schriftelijk heeft aanvaard of anderszins voor akkoord heeft bevestigd. Opnieuw! Vloeren is gerechtigd bestellingen en/of opdrachten te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering (en/of opdracht) te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

3.2       Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een order heeft plaatsgevonden, bij voorbeeld bij verkoop uit de voorraad, komt de Overeenkomst tot stand doordat Opnieuw! Vloeren geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering van de Koper en Koper deze levering accepteert, dan wel doordat Opnieuw! Vloeren aan een om levering verzocht hebbende koper een factuur stuurt en Koper daartegen niet binnen 2 werkdagen na ontvangst van die factuur schriftelijk bezwaar maakt.

3.3       Alle opgaven door Opnieuw! Vloeren van getallen, maten, gewicht en/of andere aanduidingen van de producten en/of diensten zijn met zorg gedaan, maar Opnieuw! Vloeren kan er niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en/of diensten. Wanneer de Koper aantoont dat de (af)geleverde  producten en/of diensten zodanig afwijken van de opgaven van Opnieuw! Vloeren of van de tekeningen of modellen, dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft de Koper het recht om de Overeenkomst te ontbinden, echter eerst nadat hij Opnieuw! Vloeren een redelijke termijn (minimaal 14 dagen) heeft gegeven om het gebrek te herstellen en dan slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk en gerechtvaardigd is.

3.4       Als Koper aan Opnieuw! Vloeren mondeling, schriftelijk, en/of digitaal gegevens verstrekt, mag Opnieuw! Vloeren uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

3.5       Door Opnieuw! Vloeren verstrekte afbeeldingen, tekeningen en dergelijke blijven haar eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter beschikking worden gesteld

4. Prijzen

4.1       Alle prijzen van Opnieuw! Vloeren zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting, en exclusief eventuele handelings-, verzend- of transportkosten, belastingen of andere heffingen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De prijzen en bijkomende informatie in alle documenten van Opnieuw! Vloeren zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

4.2       De door Opnieuw! Vloeren genoemde (verkoop)prijs is gebaseerd op haar (inkoop)prijs en andere kostenfactoren. Wanneer een dezer kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de order, maar voor (op/af)levering van de Producten wordt verhoogd, heeft Opnieuw! Vloeren het recht de verhogingen aan de Koper door te berekenen.

4.3       Koper vrijwaart Opnieuw! Vloeren van alle kosten en schade die voor Opnieuw! Vloeren mochten voortvloeien uit het fei dat Koper niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat en/of door Koper onjuiste of ontijdige gegevens zijn verstrekt aan Opnieuw! Vloeren en/of de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat.

5. Betaling

5.1       Elke Overeenkomst wordt door Opnieuw! Vloeren aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de koper – op grond van door Opnieuw! Vloeren in te winnen inlichtingen – voldoende kredietwaardig blijkt.

5.2       Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is Opnieuw! Vloeren gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat Koper op verzoek en ten genoegen van Opnieuw! Vloeren zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.

5.3       Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling voor levering (dan wel dienstverlening) per bank te geschieden, in acht nemende de betalingscondities van Opnieuw! Vloeren zoals vermeld op offerte en/of factuur. Opnieuw! Vloeren heeft het recht een voorschot te eisen dat tenminste 50% van de totale betalingsverplichting vertegenwoordigt.

5.4       Koper is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van Opnieuw! Vloeren, tenzij dit hem op basis van een in kracht van gewijsde gegane rechtelijke of arbitrale uitspraak wordt toegestaan.

5.5       Zolang Koper de door hem verschuldigde (koop)som c.q. tegenprestatie, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan, is Opnieuw! Vloeren gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

5.6       Koper heeft niet het recht om zijn verplichtingen op te schorten, tenzij Koper binnen dertig (30) dagen na het opeisbaar worden van de desbetreffende verplichtingen het geschil voorlegt aan een daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

5.7       Koper is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW (samengesteld) verschuldigd.

5.8       Indien koper ook na het verstrijken van een nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is Koper verplicht Opnieuw! Vloeren alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden. De door Opnieuw! Vloeren te maken buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het dan geldende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Indien Opnieuw! Vloeren aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

6. Levering

6.1       De door Opnieuw! Vloeren opgegeven leveringstermijn voor Producten – en/of termijn voor het verrichten van diensten – is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Opnieuw! Vloeren geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Opnieuw! Vloeren verstrekte gegevens. Deze door Opnieuw! Vloeren opgegeven (lever)tijden zijn slechts indicatief.

6.2       Genoemde termijnen gaan in op de datum van de schriftelijke orderbevestiging of bevestiging anderszins door Opnieuw! Vloeren. Indien Opnieuw! Vloeren voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Koper moeten worden verstrekt, gaan de termijnen in op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Opnieuw! Vloeren, doch niet eerder dan op de datum van de orderbevestiging.

6.3       Bij overschrijding van enige termijn heeft Koper geen recht op enige vorm van schadevergoeding. Koper heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de Overeenkomst in stand laat. Koper is alsdan gerechtigd, na ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere nakomingstermijn (minimaal 14 dagen), de Overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is en de tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt.

6.4       Opnieuw! Vloeren heeft te allen tijde het recht de Producten in gedeelten (af) te leveren. In geval van een deellevering kan Opnieuw! Vloeren ervoor kiezen de prijs voor die deellevering apart te factureren aan Koper.

7. Overmacht

7.1       Indien Opnieuw! Vloeren door een niet aan haar toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens Koper kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

7.2       Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

7.3       Onder overmacht van Opnieuw! Vloeren wordt verstaan elke van de wil van Opnieuw! Vloeren onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens Koper wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van  Opnieuw! Vloeren kan worden verlangd.

7.4       Onder overmacht zijn mede begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijs geacht moeten worden aan levering of tijdige levering van het verkochte, respectievelijk (tijdige) op- of aflevering, in de weg te staan, zoals niet of niet tijdige levering aan Opnieuw! Vloeren door zijn leverancier, in welke gevallen Opnieuw! Vloeren de keuze heeft de levering uit te stellen of de Overeenkomst te ontbinden.

7.5       Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen. Opnieuw! Vloeren is tijdens de overmacht toestand niet gehouden tot vergoeding van enige (directe of indirecte) schade van of bij de Koper, noch is Opnieuw! Vloeren daartoe gehouden na beëindiging van de overeenkomst als bedoeld in het tweede lid van dit artikel.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1       De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke af- of oplevering, pas over op Koper nadat deze al hetgeen hij terzake van krachtens Overeenkomst afgeleverde of af te leveren Producten (of diensten) aan Opnieuw! Vloeren verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, ingevolge deze Voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede kosten ter zake van eventueel krachtens zodanige Overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.

8.2       Ieder bedrag dat van Koper wordt ontvangen, zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Opnieuw! Vloeren op Koper mocht hebben ten aanzien van welke Opnieuw! Vloeren niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van Koper wordt ontvangen, allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 5.

8.3       Voordat de eigendom van de producten op Koper is overgegaan, is Koper niet gerechtigd de Producten aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Koper is slechts gerechtigd de Producten, waarvan Opnieuw! Vloeren eigenaar is, aan derden te verkopen of (af) te leveren, voor zover dit in het kader van Koper zijn normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

8.4       De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Opnieuw! Vloeren te bewaren en deze afdoende te verzekeren tegen risico’s. Op eerste verzoek van Opnieuw! Vloeren zal Koper alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband overdragen aan Opnieuw! Vloeren.

8.5       Indien en zolang Opnieuw! Vloeren eigenaar van de producten is, zal Koper Opnieuw! Vloeren onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren is gegaan dan wel is beschadigd, of de producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Voorts zal koper Opnieuw! Vloeren op diens zijn eerste verzoek mededelen waar de producten, waarvan Opnieuw! Vloeren eigenaar is, zich bevinden. Koper zal aan Opnieuw! Vloeren alle medewerking verlenen zodat Opnieuw! Vloeren haar eigendom kan revindiceren, waaronder toegang tot de plaats waar de eigendommen van Opnieuw! Vloeren zich bevinden.

8.6       Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Koper onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Opnieuw! Vloeren.

9. Reclames/klachten

9.1       Koper is verplicht de Producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de Producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen vijf werkdagen na aankomst van de Producten schriftelijk en gedetailleerd aan Opnieuw! Vloeren worden medegedeeld. Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de Koper eveneens uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk en gedetailleerd te worden gemeld aan Opnieuw! Vloeren. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de boven gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de Producten (of verrichting van de diensten) schriftelijk aan Opnieuw! Vloeren worden gemeld.

9.2       Na het ontdekken van enig gebrek is Koper verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende producten onverwijld te staken.

9.3       Koper zal alle door Opnieuw! Vloeren voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door Opnieuw! Vloeren in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.

9.4       Koper heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van producten waarvan door Opnieuw! Vloeren geen controle op de reclame kan plaatshebben.

9.5       Het staat koper niet vrij de producten te retourneren, voordat Opnieuw! Vloeren daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor Koper en de Producten blijven voor zijn risico.

9.6       Koper kan geen aanspraken ter zake van reclames over gebreken van producten doen gelden jegens Opnieuw! Vloeren zolang koper enige daar rechtstreeks tegenoverstaande verplichting jegens Opnieuw! Vloeren niet is nagekomen.

9.7       Reclame betreffende geleverde producten (of verrichte werkzaamheden) kan geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen van partijen terzake van eerder geleverde producten (of werkzaamheden) en alsnog te leveren Producten (of werkzaamheden), ook niet als die producten zijn of zullen worden geleverd door uitvoering van dezelfde Overeenkomst. Klachten betreffende de uitvoering van de Overeenkomst door Opnieuw! Vloeren geven Koper nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Opnieuw! Vloeren op te schorten.

9.8       Reclames op geleverde gebruikte Producten worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door Opnieuw! Vloeren niet in behandeling genomen en Opnieuw! Vloeren is terzake niet aansprakelijk uit welken hoofde dan ook.

9.9       Indien Koper tijdig, correct en terecht reclameert ter zake van gebreken van een Product (of dienstverlening), is de daaruit voor Opnieuw! Vloeren voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in 10.1 omschreven verplichtingen, al naar gelang de aard van de reclamering en met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 10 (garantie).

9.10     Onder geen beding en op geen enkel moment voor of na definitieve levering (of uitvoering) kan de Koper schadevergoeding, dan wel ontbinding van de Overeenkomst met Opnieuw! Vloeren vorderen, indien de verworven Producten niet voor bepaalde specifieke doeleinde(n) kunnen worden aangewend, die door Opnieuw! Vloeren is getoond, genoemd of vermeld. Evenmin is Opnieuw! Vloeren in welke vorm dan ook aansprakelijk voor eventuele overtredingen en de financiële en juridische gevolgen hiervan, ten gevolge van het (on)rechtmatig gebruik of toepassing van de door Opnieuw! Vloeren aan koper verkochte zaken of geleverde diensten.

9.11     In geval Koper niet tijdig reclameert vervallen alle rechten van Koper in verband met het recht van reclame.

10. Garantie

10.1     Opnieuw! Vloeren levert gereinigde en (optioneel) gesneden bestaande (tweedehands) vloeren/vloerdelen. De door Opnieuw! Vloeren geleverde Producten kunnen afwijkingen hebben in kleur, helderheid of vlekpatroon en/of zichtbare defecten hebben als gevolg van normaal gebruik, zoals slijtage. Tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, geldt er geen garantie op Producten die door Opnieuw! Vloeren worden aangeboden. Garantie wordt evenmin gegeven op slijtdelen. Onder slijtdelen wordt verstaan: producten of onderdelen van producten waarbij (verdere) kwaliteitsvermindering (beschadiging of achteruitgang) optreedt door gebruik. Er is uitsluitend garantie op de door Opnieuw! Vloeren verkochte producten indien dit expliciet tussen partijen is overeengekomen en ondubbelzinnig en duidelijk op de orders, opdrachten, of facturen is aangegeven.

10.2     Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 9 is gereclameerd, Koper aanspraak kan maken op garanties en naar het redelijke oordeel van Opnieuw! Vloeren genoegzaam is aangetoond dat de producten niet deugdelijk zijn (of werkzaamheden niet deugdelijk zijn verricht), zal Opnieuw! Vloeren de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos opnieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de betreffende producten deugdelijk te repareren (of de werkzaamheden opnieuw uit te voeren), hetzij Koper alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de (koop)prijs te verlenen, tenzij bij schriftelijke overeenkomst door Opnieuw! Vloeren en koper uitdrukkelijk anders mocht zijn overeengekomen. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Opnieuw! Vloeren ter zake van zijn eventuele verplichtingen volledig zijn gekweten en zal Opnieuw! Vloeren tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

10.3     Indien Opnieuw! Vloeren producten aan Koper aflevert welke Opnieuw! Vloeren van toeleveranciers heeft verkregen, is Opnieuw! Vloeren nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Koper gehouden dan waarop Opnieuw! Vloeren ten opzichte van haar leverancier aanspraak kan maken. Eventuele noodzakelijke (de)montagekosten van/aan het verkochte Product en bijkomende kosten van diensten of benodigde materialen zijn volledig voor rekening van de Koper. Tevens zijn alle eventuele administratie-, verzend- en leveringskosten en alle bijkomende kosten om garantie bij de toeleverancier van Opnieuw! Vloeren te bedingen volledig en zonder voorbehoud voor rekening van de Koper. Alle verzendkosten van koper naar Opnieuw! Vloeren zijn te allen tijde voor rekening van koper.

10.4     Opnieuw! Vloeren staat uitdrukkelijk niet in voor aanbeveling of adviezen ter zake van de plaatsing of het gebruik van de producten, noch staat Opnieuw! Vloeren in voor zodanige adviezen of instructies van Koper aan haar afnemers.

10.5     De producten blijven volledig voor risico van Koper in het geval door Opnieuw! Vloeren aan de producten reparatieactiviteiten worden verricht, tenzij de reparatie het gevolg is van een gebrekkige prestatie van Opnieuw! Vloeren en niet in redelijkheid van koper verwacht kan worden dat hij de producten voor het bovenstaande risico verzekert.

10.6     Mocht de Koper eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van Opnieuw! Vloeren verrichten of door anderen laten verrichten, dan zal Opnieuw! Vloeren niet gehouden zijn haar eventuele garantieverplichtingen na te komen. Tevens geldt dit indien er door Koper of gelieerde partijen ongeëigend gebruik van de Producten heeft plaatsgevonden, waaronder verstaan wordt al het gebruik waarvoor het goed redelijkerwijs en volgens de gebruikershandleiding niet bestemd is.

11. Aansprakelijkheid

11.1     Opnieuw! Vloeren is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Koper of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs-of milieuschade.

11.2     De aansprakelijkheid van Opnieuw! Vloeren jegens koper is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het betreffende factuurbedrag, respectievelijk, de Koopsom (exclusief BTW). Indien geen koopsom c.q. factuurbedrag kan worden aangewezen, is Opnieuw! Vloeren haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.

11.3     Opnieuw! Vloeren is in geen geval aansprakelijk voor schade die het gevolg is van (het voorbereiden van de) ondervloer, het leggen en lijmen van haar Producten en het niet opvolgen van door Opnieuw! Vloeren gegeven instructies.

11.4     Behoudens in geval van grove schuld of opzet van Opnieuw! Vloeren of haar hoogste leidinggevend personeel, zal Koper Opnieuw! Vloeren vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met de producten (diensten), c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de producten, tenzij Koper redelijkerwijs geen enkel verwijt met betrekking tot de schade valt te maken.

11.5     De aansprakelijkheidsbeperkingen in de voorgaande leden blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opnieuw! Vloeren of haar hoogste leidinggevend personeel of voor zover Opnieuw! Vloeren haar aansprakelijkheid voortvloeit uit het dwingend toepasselijke productaansprakelijkheidsrecht.

11.6     Indien bij levering van producten (diensten) door Opnieuw! Vloeren aan Koper aanwijzingen, voorschriften en/of gebruiksaanwijzingen worden verstrekt met betrekking tot het gebruik van de producten (diensten) en doeleinden, is Koper (waaronder haar personeel of de personen die Koper met de Producten van Opnieuw! Vloeren laat werken, verplicht zich hieraan te houden.

12. Opschorting en ontbinding

12.1     In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Koper, zullen alle overeenkomsten met Koper van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Opnieuw! Vloeren Koper binnen redelijke tijd (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of de curator) mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst (en) te verlangen, in welke geval Opnieuw! Vloeren zonder ingebrekestelling gerechtigd is:

  1. de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
  2. al zijn eventuele verplichtingen ten opzichte van Koper op te schorten; een en ander onverminderd Opnieuw! Vloeren haar andere rechten onder welke overeenkomst met Koper dan ook en zonder dat Opnieuw! Vloeren tot enige schadevergoeding is gehouden.

12.2     Indien Koper niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is Koper in verzuim en is Opnieuw! Vloeren gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:

  1. de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
  2. die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd Opnieuw! Vloeren haar andere rechten onder welke overeenkomst met Koper dan ook en zonder dat Opnieuw! Vloeren tot enige schadevergoeding is gehouden.

12.3     In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van Opnieuw! Vloeren op Koper en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Opnieuw! Vloeren gerechtigd de betreffende producten terug te nemen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1     Op deze Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Partijen sluiten de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uit.

13.2     Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.

Zoeken
Bekijk onze brochure